loading...

niedziela 27 maja 2018

Księga Powtórzonego Prawa 4,32-34.39-40.

Mojżesz tak powiedział do ludu: «Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym?
Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy?
Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.
Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».

Księga Psalmów 33(32),4-5.6.9.18-19.20.22.

Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Przez słowo Pana powstały niebiosa,
wszystkie gwiazdy przez tchnienie ust Jego.
Bo przemówił i wszystko się stało,
sam rozkazał i zaczęło istnieć.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,  
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska,
według nadziei pokładanej w Tobie.

List do Rzymian 8,14-17.

Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»
Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale.

Ewangelia wg św. Mateusza 28,16-20.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei; na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.
Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Komentarz Pius XII

Chrystus, nasz rzecznik (1J 2,1), zasiada po prawicy Ojca. Nie jest już widzialny pośród nas w swojej naturze ludzkiej. Ale raczy pozostawać z nami aż do końca wieków, niewidzialny pod postacią chleba i wina w sakramencie swojej miłości. To wielka tajemnica Boga, obecnego i ukrytego, Boga, który pewnego dnia przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

To do tego wielkiego dnia Bożego podąża cała ludzkość z minionych wieków i z przyszłych. Do tego wielkiego dnia podąża Kościół. Nauczyciel wiary i moralności dla wszystkich narodów, chrzcząc w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I my, podobnie jak wierzymy w Ojca, stworzyciela nieba i ziemi, w Syna, odkupiciela rodzaju ludzkiego, podobnie wierzymy w Ducha Świętego.

On jest Duchem pochodzącym od ojca i Syna jako ich współistotna miłość, obiecany i posłany przez Chrystusa apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy, moc z wysoka, która ich napełnia. On jest Parakletem i Pocieszycielem, który przebywa w nich na zawsze, Duch niewidzialny, nieznany światu, który ich poucza i przypomina wszystko, co Jezus im powiedział.

Pokażcie chrześcijańskim ludom nieskończoną moc boską tego Ducha stworzyciela, daru Najwyższego, dawcy wszelkiej charyzmy duchowej, dobrego pocieszyciela, światłości serc, który w naszej duszy, obmywa wszystko, co jest zbrukane, podlewa to, co oschle, uzdrawia to, co poranione.

Z Niego, odwiecznej miłości, pochodzi ogień tego miłosierdzia, który Chrystus pragnął rozpalić na ziemi; tego miłosierdzia, które sprawia, że Kościół jest jeden, święty, powszechny, który ożywia i czyni niezwyciężonym wśród ataków Szatana; to miłosierdzie, które jednoczy w obcowaniu świętych, które odnawia przyjaźń z Bogiem i odpuszcza grzechy.Źródło: http://ewangelia.org/rss/v2/evangelizo_rss-pl.xml

Zapraszamy!!!

al. Żeromskiego 32, 84-120
WŁADYSŁAWOWO

tel./fax: (058) 674 02 74, e-mail: wladyslawowo@tchr.org

 

Msze święte
Dni powszednie

6:30, 7:00 i 18:00

Niedziela i święta

6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00, 18:00

Spowiedź

 W czasie każdej Mszy Świętej

Inicjatywy